Herthog bvba

Kastanjestraat 5

9600 Ronse

info@herthog.be

VAT: BE0633748015

Zaakvoerders: Thomas en Herman Guns

 

Factuurvoorwaarden
1. Tenzij uitdrukkelijk anders werd bedongen zijn alle facturen contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de BVBA Herthog.
2. Betwistingen omtrent deze facturen dienen binnen de 8 dagen na factuurdatum schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Nadien kunnen geen betwistingen meer worden aanvaard.
3. Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, dan is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele moratoire intrest verschuldigd van 1% per begonnen maand alsook een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 12% van het factuurbedrag met een minimum van 250,00 €.
4. Het niet betalen van een factuur op de vervaldag maakt automatisch alle openstaande facturen opeisbaar, ongeacht hun vervaldag.
5. In alle gevallen waarin de aansprakelijkheid naar aanleiding van een fout (met inbegrip van zware fouten) van de BVBA Herthog of de zaakvoerders verbonden aan deze BVBA, in het gedrang zou komen, wordt de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarvoor de beroepsverzekering van de BVBA Herthog tussenkomt. Bij gebreke aan tussenkomst door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt de aansprakelijkheid, zelfs in geval van zware fout, in ieder geval beperkt tot het bedrag waarvoor werd gefactureerd en dit met een absoluut maximum van 5.000,00 €.
6. In geval van betwisting zijn enkel de Rechtbanken van het Arrondissement Oudenaarde of het Vredegerecht van het Oost-Vlaanderen Kanton Geraardsbergen bevoegd. Naar de vrije keuze van de behandelde advocaat, verbonden aan de BVBA bestaat ook de mogelijkheid om een beroep te doen op de buitengerechtelijke geschillenregeling bij de daartoe bevoegde instantie van de Balie van Oudenaarde.